Meny

คุณมีสิทธิที่จะเข้าโรงเรียน

ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบอะไรบ้างต่อเด็กวัยเรียน

ผู้ปกครองของเด็กวัยเรียนต้องคอยดูแลให้แน่ใจว่าเด็กเข้าโรงเรียน อย่างไรก็ตาม บางครั้งเด็กไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ อาจสืบเนื่องมากจากความเจ็บป่วยซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะเข้าโรงเรียนทั่วไป ในกรณีดังกล่าว เด็กอาจได้รับการสอนที่อื่น เช่นที่บ้าน หรือในโรงพยาบาล

โรงเรียนมีพันธะหน้าที่อะไรบ้าง

โรงเรียนมีความรับผิดชอบที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเล่าเรียนได้ ทางโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น ครูอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือมอบการช่วยเหลือเป็นพิเศษ นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษามีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัย ไม่มีบุคคลใดควรรู้สึกได้รับการข่มขู่ หรือโดนกลั่นแกล้งที่โรงเรียน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
คุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามที่จำเป็น
คุณมีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัย

จะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณเข้าเรียนช้า

คุณมีสิทธิเลิกเรียนหลังจากที่จบการศึกษาระดับเกรดเก้า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม) ทางโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือคุณในการศึกษาทุกระดับเกรด ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใด

จะเป็นอย่างไรถ้าหากข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะพักอาศัยอยู่ที่สวีเดนนานแค่ไหน

ถ้าหากคุณพักอาศัยอยู่ที่สวีเดนเป็นการชั่วคราว คุณไม่ต้องเข้าโรงเรียน ถึงแม้ว่าคุณมีสิทธิที่จะเข้าโรงเรียนในสวีเดนในบางกรณี คุณไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ในกรณีที่คุณเป็นผู้อพยพ และคุณขอลี้ภัยอยู่ในสวีเดน หรือคุณมีวีซ่าชั่วคราว

ถ้าหากคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่จำเป็น

คุณต้องพูดคุยกับครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่คุณไว้ใจ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น เขาสามารถครูอาจารย์ของคุณ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนให้ได้ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนต้องคอยดูแลให้มั่นใจว่าคุณได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าผู้อำนวยการไม่รับฟัง คุณอาจพูดคุยกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน อาทิเช่น บุคคลที่ควบคุมดูแลผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้ คุณอาจแจ้งให้ SSI รับทราบ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
โปรดแจ้งให้เราทราบ