Meny

คุณมีสิทธิออกความคิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมและมอบแรงชักจูง

นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมเพื่อออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอน และให้มุมมองในเรื่องอื่นๆ ที่โรงเรียน อาทิเช่น ศูนย์นันทนาการ โรงอาหาร คาเฟ่นักเรียนนักศึกษา และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน

ครูอาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนในชั้น ทุกคนควรจะแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สำหรับทุกคน

กฎระเบียบของโรงเรียนมีความสำคัญ นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องรับทราบและเข้าใจกฎระเบียบสำหรับการที่จะนำมาบังคับใช้ นักเรียนนักศึกษาต้องมีส่วนรวมในการพัฒนากฎระเบียบของโรงเรียน ผู้อำนวยการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเรื่องกฎระเบียบ
ส่วนองค์กรของนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาสามารถมาประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิดว่ามีความสำคัญ การประชุมดังกล่าวอาจจัดขึ้นในระหว่างเวลาเรียน และผู้อำนวยการต้องรับฟังประเด็นที่นักเรียนนักศึกษาหยิบยกขึ้นมาบอกกล่าว

ระดับเกรด 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ห้องน้ำอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดี อุณหภูมิ หรือตารางการสอนที่แน่นเกินไป ตัวแทนด้านความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษามีสิทธิได้รับการอบรมในหน้าที่ และมีเวลาว่างที่จะทำงานดังกล่าว

จะทำอย่างไรถ้าหากทางโรงเรียนไม่รับฟัง

ในเรื่องส่วนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูอาจารย์เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด อย่างไรก็ตาม เขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเสมอ อาทิเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสวีเดน ถ้าหากคุณคิดว่าทางโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณสามารถพูดคุยกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน เช่น บุคคลที่ควบคุมดูแลผู้อำนวยการโรงเรียน คุณมีทางเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบได้ที่ SSI กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
โปรดแจ้งให้เราทราบ