Meny

คุณมีสิทธิที่จะทราบข้อกำหนดในการผ่านเกรดใดเกรดหนึ่ง

ครูอาจารย์ต้องอธิบายข้อกำหนดในการตัดเกรด

ครูอาจารย์ต้องสอนตามหลักสูตรในแต่ละวิชา หลักสูตรมีคำอธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิชานั้นๆ อาทิเช่น สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับวิชานั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มีเกณฑ์ความรู้ความสามารถสำหรับแต่ละวิชาที่นักเรียนนักศึกษาต้องผ่านเพื่อให้ได้เกรด ครูอาจารย์ต้องอธิบายอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายของวิชานั้นๆ และระบุข้อกำหนดเกณฑ์ความรู้ความสามารถ ทันทีที่คุณเริ่มศึกษาวิชาดังกล่าว

ฉันสามารถร้องเรียนเรื่องเกรดได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถร้องเรียนเรื่องเกรด ถึงแม้ว่าคุณมีสิทธิที่จะได้รับคำอธิบายว่าทำไมคุณจึงไม่ผ่านเกรดใดเกรดหนึ่งเสมอ ทาง SSI จะไม่สอบสวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกรดที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าหากมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกรด อาทิเช่น การพิมพ์ผิด ผู้อำนวยการสามารถดูแลให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการไม่อาจลบล้างเกรดที่ครูอาจารย์ให้ไว้ ถ้าหากคุณเป็นห่วงเรื่องผลการศึกษาของคุณ ก็สำคัญที่คุณจะพูดคุยกับครูอาจารย์ว่าคุณเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่ครูอาจารย์จะตัดเกรด คุณมีสิทธิทำเช่นนี้ได้

ฉันสามารถสอบวัดผลอีกครั้งได้หรือไม่?

ในระหว่างการศึกษาภาคบังคับเกรดเก้า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม) คุณสามารถสอบวัดผลอีกครั้ง เพื่อพยายามให้ได้เกรดสูง ถึงแม้ว่าคุณได้เกรด E หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคุณจะพยายามให้ได้เกรดสูงขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้เกรด F หรือสอบไม่ผ่านในวิชานั้นๆ การประเมินผลครอบคลุมทั้งวิชาและทั้งหลักสูตร การสอบวัดผลอีกครั้งมีส่วนเกี่ยวข้องที่มากกว่าการเพียงแต่ส่งงานเพิ่มเติมเท่านั้น ขอให้พูดคุยกับผู้อำนวยการเรื่องการสอบวัดผลใหม่อีกครั้ง