Meny

คุณมีสิทธิที่จะเล่าเรียนอย่างสงบสุข

การเล่าเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนได้รับการถ่ายทอดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณสามารถพูดคุยกับคนอื่นในชั้นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณศึกษา แต่ทุกคนต้องทำงานส่งครูอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย การเรียนการสอนอาจถูกรบกวนได้อย่างง่ายดาย เมื่อนักเรียนนักศึกษาไม่ทำเช่นนั้น และทำให้คุณศึกษาหาความรู้ได้ลำบาก นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสิทธิที่จะทำงานส่งครูอาจารย์ในระหว่างการเรียน

ควรทำอย่างไรถ้าหากมีบุคคลใดรบกวนผู้อื่นมากเกินไป

นักเรียนนักศึกษาทุกคนควรจะสามารถเล่าเรียนได้เป็นอย่างดีที่โรงเรียน ดังนั้นการที่ที่ครูอาจารย์จะหาวิธีการสอนซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนในชั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าหากมีนักเรียนนักศึกษารบกวนความสงบในห้อง ครูอาจารย์ต้องพิจารณาวิธีแก้ไขสองประการ ประการที่หนึ่งคือการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่รบกวนผู้อื่นได้เรียนรู้ตามการเรียนการสอนได้ ในขณะที่คอยดูให้แน่ใจว่านักเรียนนักศึกษาคนอื่นๆ มีสมาธิเรียน ประการที่สอง ถ้าหากวิธีแรกไม่ได้ผล ครูอาจารย์อาจจำเป็นต้องพิจารณาที่จะส่งนักเรียนนักศึกษาที่รบกวนเพื่อนร่วมชั้นออกไปนอกห้อง นอกจากนี้ ครูอาจารย์อาจสั่งให้นักเรียนนักศึกษาคนนั้นอยู่ต่อหลังจากเลิกเรียน หรือว่ามาเรียนแต่เช้าเพื่อจะได้ตามให้ทันเพื่อน นี่คือส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสวีเดน ซึ่งใช้บังคับแก่โรงเรียนทุกแห่งตลอดไป

กฎระเบียบของโรงเรียนที่ทุกคนต้องรับทราบ

โรงเรียนทุกแห่งมีกฎระเบียบที่นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ร่วมกันกำหนดขึ้นมา หลังจากที่นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบตามความประสงค์ ผู้อำนวยการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่ากฎระเบียบใดจะนำมาใช้บังคับที่โรงเรียน กฎระเบียบวางกรอบข้อพึงปฏิบัติและข้อไม่พึงปฏิบัติที่โรงเรียน กฎระเบียบดังกล่าวอาจรวมถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียน

เป็นสิ่งสำคัญที่คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกคนรับทราบกฎระเบียบ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษามีส่วนในการกำหนดกฎระเบียบ ทว่าผู้อำนวยการและครูอาจารย์มีความรับผิดชอบที่จะรับรองได้ว่ากฎระเบียบสอดคล้องกับหลักสูตร และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสวีเดน

นักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ทุกคนแตกต่างกัน สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งเห็นว่าเป็นการรบกวน นักเรียนนักศึกษาอีกคนหนึ่งอาจเห็นว่าเงียบสงบ นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องทำสุดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และแสดงความเกรงใจผู้อื่น ถ้าหากเกิดการทะเลาะเบาะแว้งที่นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถไกล่เกลี่ยเรื่องเองได้ นักเรียนนักศึกษาต้องขอให้ครูอาจารย์เข้ามาช่วย

นักเรียนนักศึกษาไปโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ นักเรียนนักศึกษาจึงมีความรับผิดชอบที่จะทำงานส่งครูอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณต้องบอกกับครูอาจารย์ ถ้าหากคุณเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสม ครูอาจารย์จะได้อธิบายถึงความสำคัญของงานดังกล่าว หรืออาจมอบหมายงานอื่นที่เหมาะสมกับคุณมากกว่า

ถ้าหากยังคงมีการรบกวน

คุณอาจพูดคุยกับครูอาจารย์ ถ้าหากมีการรบกวนมากเกินไป และส่งผลต่อสมาธิในการเรียนของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจปรึกษากับครูอาจารย์ท่านอื่น หรือปรึกษากับผู้อำนวยการได้อีกด้วย

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าผู้อำนวยการไม่รับฟัง คุณอาจพูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจดูแลโรงเรียน อาทิเช่น บุคคลที่ควบคุมดูแลผู้อำนวยการ คุณอาจขอให้ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ท่านอื่นช่วยเหลือ ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะทำเช่นนี้ คุณมีทางเลือกที่จะแจ้งให้เรารับทราบได้ที่ SSI กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
โปรดแจ้งให้เราทราบ