Meny

هغه څه چې مونږ يي درسره مرسته کولی شو

SSI او BEO ځان ډاډمنوی چې ښوونځي د سویډن د زده کړې له قانون سره مطابقت لري.

د SSI پلټوونکی د سویډن لر او بر ته سفر کوي تر څو وګوري چې زده کوونکي هغه تعلیم چې دوي يي مستحق دی ترلاسه کوي. تاسې په دې اړه چې دا څنګه کار کوي دلته لوستلی شئ:
د پلټوونکی کیسه

که احساس کوئ چې ستاسو ښوونځی قوانین نه تعقیبوي نو SSI او BEO ته خبر ورکړئ. کیدی شي ستاسو ښوونځی د ځورونې د له منځه وړلو لپاره ټوله هڅه نه وي کړی، یا دا چې تاسو د اړتیا وړ مرسته نه ترلاسه کوئ، یا دا چې ښوونځی په ځینو نورو لارو د زده کوونکو حقونه نه پوره کوي. نور دلته ولولئ:
تاسې مونږ خبرولی شئ