Meny

ما می‌توانیم در این مورد به شما کمک کنیم

نهاد بازرسی مدرسه و نماینده دانش‌آموزی کودک و مدرسه مطمئن می‌شوند که مدارس از قانون آموزش پیروی می‌کنند. 

بازرسان نهاد بازرسی مدرسه به مدارس در سراسر سوئد سفر می‌کنند تا مطمئن شوند که دانش‌آموزان آموزشی را که حق آن‌هاست دریافت می‌کنند. در اینجا می‌توانید درباره شیوه کار آن بیشتر بخوانید:
بازرس توضیح می‌دهد

اگر معتقدید که مدرسه‌تان از قوانین پیروی نمی‌کند، می‌توانید گزارشی برای ما در نهاد بازرسی مدرسه و نماینده دانش‌آموزی کودک و مدرسه ارسال کنید. ممکن است تمام کاری که برای توقف گردن‌کلفتی در حیطه قدرتشان است را انجام نداده‌اند، کمکی که به آن نیاز دارید را دریافت نکردید یا مدرسه به طرق دیگر حقوق دانش‌آموزان در مدرسه را برآورده نمی‌کند. اینجا بیشتر بخوانید:
می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید