Meny

Masz prawo wiedzieć, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby otrzymać określoną ocenę

Nauczyciel powinien przedstawić standardy oceniania

Każdy przedmiot posiada konspekt, którego nauczyciel musi przestrzegać. Konspekt opisuje cel zajęć prowadzonych w ramach danego przedmiotu i jego założenia; wskazuje on, co - jako uczeń- powinieneś wiedzieć w zakresie danego przedmiotu po zakończeniu zajęć. Dla każdego przedmiotu istnieje lista wymagań w zakresie wiedzy, którą uczniowie powinni posiadać, aby otrzymać określoną ocenę. Na początku prowadzenia zajęć z danego przedmiotu nauczyciel powinien jasno przedstawić cele zajęć i wskazać, co jest potrzebne dla spełnienia wymagań w zakresie wiedzy.

Masz prawo wiedzieć, jak nauczyciel ocenia Twoje osiągnięcia. Ocena powinna opierać się na wymogach w zakresie wiedzy. Zawsze możesz porozmawiać o tym z nauczycielem. Przynajmniej raz na semestr powinieneś otrzymać tego rodzaju informacje w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, których materiał będziesz realizował.

Czy mogę odwołać się od oceny?

Nie, nie ma takiej możliwości. Zawsze jednak masz prawo uzyskać wyjaśnienia, dlaczego otrzymałeś daną ocenę. Ponieważ od oceny nie można się odwołać, Kuratorium nie bada zgłoszeń dotyczących ocen wystawionych nieprawidłowo przez nauczycieli.

Jeżeli jakiś element oceny został przeprowadzony w oczywisty sposób nieprawidłowo, np. doszło do omyłki pisarskiej, o poprawienie błędu zadba dyrektor. Poza tego rodzaju przypadkami, dyrektor nie ma prawa zmienić oceny wystawionej przez nauczyciela. Jeżeli Cię to niepokoi, koniecznie porozmawiaj z nauczycielem o swoich wynikach przed ostatecznym zatwierdzeniem ocen. Masz do tego prawo.

Czy mogę spróbować uzyskać wyższą ocenę?

Tak, w szkole podstawowej zawsze masz prawo przystąpić do sprawdzianu w celu uzyskania wyższej oceny, nawet jeśli otrzymałeś już ocenę E lub wyższą. Jednakże, w szkole średniej możesz przystąpić do takiego sprawdzianu jedynie, jeśli otrzymałeś ocenę F lub w ogóle nie otrzymałeś oceny z danego przedmiotu. Sprawdzian taki będzie obejmował cały przedmiot i cały materiał realizowany na zajęciach. Przystąpienie do sprawdzianu obejmuje zatem coś więcej, niż jedynie wykonanie dodatkowego zadania. Więcej o sposobie przeprowadzenia sprawdzianu można dowiedzieć się u dyrektora swojej szkoły.